Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Solute

Deze Algemene Voorwaarden bevatten de regels en verplichtingen met betrekking tot de levering van diensten via onze website en zijn van toepassing op uw gebruik van en deelname aan onze diensten (de Dienst(en)). Door gebruik te maken van onze Diensten, geeft u aan dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of toekomstige wijzigingen, maak dan geen gebruik van onze Diensten of de Solute website www.yvonnevanalphen.nl. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen (a) Holistisch centrum Solute, een bedrijf geregistreerd in overeenstemming met Nederlands recht, gevestigd te Romboutstraat 34, 4921 EH Made en geregistreerd onder het KVK-nummer 64830837, hierna genoemd Solute, wij, of ons, en (b) elke persoon die van onze Website en/of onze Diensten gebruik maakt.

 

Artikel 1 – Definities

 • Klant
  Onder de Klant wordt verstaan degene die onder deze Algemene Voorwaarden de Diensten van Solute gebruikt of wil gebruiken aangaat en de Overeenkomst tot de uitvoering van de Diensten aangaat.

 

 • Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Solute en de Klant wordt aangegaan op het moment dat de Klant een boeking plaatst bij Solute voor de uitvoering van de Diensten.

 

 • Diensten
  Onder Diensten wordt verstaan al hetgeen Solute ten behoeve de Overeenkomst met de Klant uitvoert en/of onderneemt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en Wijzigingsbeding

 • Enkel deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Klant en Solute gesloten Overeenkomsten.
 • Het sluiten van een Overeenkomst met Solute heeft tot gevolg dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 • Indien deze Algemene Voorwaarden afwijken van hetgeen vastgelegd in de Overeenkomst tussen Klant en Solute, heeft de Overeenkomst voorrang op de Algemene Voorwaarden.
 • Door de Klant gehanteerde voorwaarden die in strijd zijn met deze voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Overeenkomst(en) tussen Solute en de Klant.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijven de overige Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Solute zal nieuwe bepalingen opstellen ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht zal worden genomen.
 • Solute is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe Overeenkomsten afgesloten na implementatie van de wijzigingen en voor reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Klant van de wijziging.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 • Offertes en/of aanbiedingen die door Solute worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 • Solute kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Eventuele prijsopgaves in Overeenkomsten kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de Diensten. Bij meerwerk wordt altijd eerst een prijsherziening overeengekomen alvorens aanvang van deze Diensten.
 • Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4 – Uitvoering Overeenkomst en machtiging

 • Solute zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Echter bevat iedere Overeenkomst voor Solute slechts inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 • De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Solute aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig, volledig en naar juistheid aan Solute worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet zijn verstrekt zoals voornoemd, heeft Solute het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gehanteerde tarieven aan Klant in rekening te brengen.

 

 • Indien correcties, herzieningen of andere door Klant gewenste aanpassingen afwijken van hetgeen de Klant en Solute overeen zijn gekomen, dan heeft Solute het recht om hiervoor een extra bedrag te factureren.

Artikel 5 – Betaling en betalingsvoorwaarden

 • De betalingsverplichting wordt aangegaan op het moment van het aangaan van een Overeenkomst door de Klant middels het plaatsen van een boeking.
 • Alle genoemde bedragen op de Website betreffen bedragen in euro’s en worden standaard weergegeven inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Solute opgegeven bankrekeningnummer.
 • Solute en Klant kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van de Dienst.
 • Wanneer de Klant niet binnen de termijn van 14 dagen na aanmelding voor de workshop of consult betaalt, dan is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is.
 • Blijft Klant in gebreke na aanmaning van Solute, dan heeft Solute het recht tot invordering over te gaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Klant. Wanneer Klant in verzuim blijft, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten en mogelijk overige schade verschuldigd aan Solute.
 • In geval van liquidatie, faillissement, toelating van Klant tot de wettelijke schuldsanering, beslag of surséance van betaling van Klant, zijn de vorderingen van Solute op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6 – Overmacht, opschorting en ontbinding

 • Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Solute indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Solute onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede – voor zover daaronder niet reeds inbegrepen – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transport-moeilijkheden, natuurgeweld, een epidemie of pandemie, computerstoringen, stroomuitval, ziekte van het personeel en alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Solute geen invloed kan uitoefenen.
 • Tekortkomingen in de nakoming door Solute ingeval van overmacht worden aangemerkt als niet aan Solute toe te rekenen omstandigheden en geven Klant geen recht op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de Overeenkomst.
 • In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht is Solute gerechtigd (zonder inachtneming van een termijn) om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst gedeeltelijk of in het geheel op te schorten.
 • Indien de periode van overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat Solute gehouden is tot enige vergoeding van de schade die de Klant lijdt dan wel heeft geleden ten gevolge van die opzegging.
 • De Klant en Solute kunnen te allen tijde met wederzijds goedkeuren de Overeenkomst beëindigen.
 • Indien de Klant de Overeenkomst wenst te beëindigen door het afzeggen van een afspraak of consult, kan dit tot 48 uur voor de afspraak. Wanneer de Klant binnen 48 uur voor aanvang een afspraak afzegt wordt 100% van het totaalbedrag alsnog in rekening gebracht.
 • Indien de Klant de Overeenkomst wenst te beëindigen met betrekking tot een workshop, wordt er tot voor 30 dagen voor aanvang van de workshop 25euro in rekening gebracht, er wordt er bij ontbinding van 30 dagen tot 14 dagen voor de workshop 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Indien de Klant de Overeenkomst wenst te beëindigen binnen twee weken voor de workshop, wordt er 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij het niet op komen dagen bij een workshop door een deelnemer, wordt geen geld terug gestort.

Artikel 7 – Geheimhoudingsplicht

 • Klant en Solute zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben ontvangen. Vertrouwelijke informatie betekent in elk geval datgene waarop dit artikel betrekking heeft, evenals bedrijfsgegevens.

 

 • Klant en Solute zullen maatregelen nemen om vertrouwelijke (bedrijfs)informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door hen in te schakelen derden en medewerkers in te lichten over het vertrouwelijke karakter van de betreffende

 

 • De geheimhoudingsplicht vermeld in het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op informatie:
 1. welke op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving, al openbaar was of vervolgens openbaar werd zonder een inbreuk door de ontvangende partij op een geheimhoudingsplicht;
 2. waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment dat de andere partij deze verstrekte;
 3. welke de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij die derde het recht had deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;
 4. welke door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt als gevolg van een wettelijke verplichting.
 • De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze Overeenkomst en blijft bestaan na de beëindiging, ontbinding of voltooiing van de Overeenkomst.

 

Artikel 8 – Gebruik, Intellectueel Eigendom en auteursrechten

 • Onverminderd hetgeen in Artikel 7, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Solute alle rechten en bevoegdheden die hem toekomen met betrekking tot het intellectueel eigendom rustend in de door haar geproduceerde werken tijdens de uitvoering van de Diensten. Het eigendom van door Solute geleverde werken en onderdelen daarvan, zoals videoproducties, verstrekte ideeën, beelden, concepten, illustraties, adviezen, werkwijzen etc. blijft daarom volledig in eigendom van Solute. De geproduceerde werken mogen als gevolge niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder schriftelijke toestemming van Solute. Klant heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.
 • Solute behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • Solute is niet aansprakelijk voor mogelijke schade ontstaan door uitvoering van de Overeenkomst, zowel door haarzelf als door derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Solute, mits aangetoond door de Klant.
 • De aansprakelijkheid van Solute is beperkt tot de maximale waarde van de Overeenkomst. Iedere vordering tot schadevergoeding op Solute verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop Klant met de schade bekend is geworden. Indien er sprake is van aansprakelijkheid van Solute, is deze uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade is Solute niet aansprakelijk.
 • De Klant vrijwaart Solute van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade. Mocht Solute aansprakelijk worden gesteld door een derde in dit verband, dan is de Klant verplicht alle kosten die hiermee verband houden te voldoen aan Solute en is de Klant verplicht direct de verantwoording van de aansprakelijkheid te nemen (onder meer) door aan de derde kenbaar te maken dat Solute niet aansprakelijk is, maar de Klant. Indien de Klant hierin tekortschiet, ontstaat daarmee automatisch een vorderingsrecht van Solute op de Klant ter grootte van het bedrag waarvoor Solute aansprakelijk wordt gesteld.
 • De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Solute mocht lijden ten gevolge van een aan de Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 10 – Duur en Beëindiging Overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Solute is voorts bevoegd de Overeenkomst met de Klant vroegtijdig op te zeggen (zonder opgave van reden en/of inachtneming van een opzegtermijn) indien: (i) het faillissement van de Klant wordt uitgesproken; (ii) de Klant zijn eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt; (iii) beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de Klant; (iv) de Klant geldende wet- of regelgeving schendt, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) wetgeving betrekking hebbende op: strafrechtelijke aansprakelijkheid, bedrog, verduistering, (faillissements-)fraude, omkoping of corruptie; (v) de Klant onrechtmatig handelt jegens Solute; (vi) in een situatie als bedoeld onder Artikel 6.3. Bij sprake van een van voornoemde situaties dient Klant Solute tijdig op de hoogte te stellen.
 • Uitsluitend Solute is bevoegd de Overeenkomst tussentijds zonder opgave van reden op te zeggen, de Klant niet (behoudens Artikel 6.4). Het is de Klant uitsluitend toegestaan de Overeenkomst te ontbinden indien aantoonbaar sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens Solute en Solute in de gelegenheid is gesteld om deze tekortkoming te herstellen na ingebrekestelling. Deze ontbindbevoegdheid van Klant laat onverlet het recht op betaling van de reeds verrichte Diensten door Solute.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen Solute en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd (in eerste instantie) van enig geschil tussen Solute en Klant kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
error: Content is protected !!